Algemene Voorwaarden
Made by Rutger

1 Algemeen
Made by Rutger is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70848572

2 Overeenkomst, offerte en bevestiging
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Made by Rutger gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 Offertes van Made by Rutger zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
2.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Hiermee verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Made by Rutger een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Made by Rutger, nadat deze schriftelijk door de Made by Rutger zijn bevestigd.
2.3 Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer deze door Made by Rutger uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 De uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen van Made by Rutger
3.1 Made by Rutger belooft zich in te spannen om de de opdracht uit te voeren naar beste inzicht en vermogen, en met al zijn kennis en nauwkeurigheid een bruikbaar resultaat neer te zetten. Indien gewenst en/of noodzakelijk, zal de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de voortgang van de werkzaamheden.
3.2 Made by Rutger heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
3.3 Voor een goed en voorspoedig verloop van de werkzaamheden is tijdige en correcte aanlevering van tekst en beeldmateriaal van de opdrachtgever noodzakelijk. De opdrachtgever begrijpt deze verantwoordelijkheid en levert materiaal aan wanneer hier naar gevraagd wordt.
3.4 Voordat een ontwerp wordt geproduceerd, gepubliceerd of verveelvoudigd, dienen alle partijen de mogelijkheid hebben gehad om het ontwerp te kunnen controleren. Indien Made by Rutger, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de Made by Rutger zijn hierboven genoemde goedkeuring altijd schriftelijk te bevestigen.
3.5 Made by Rutger is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig verstrekte informatie.
3.6 Een door Made by Rutger opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking.
3.7 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4 Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 De opdrachtgever draagt verantwoordelijkheid voor tijdige aanlevering van direct bruikbaar beeldmateriaal en tekst daarmee de voortzetting van de werkzaamheden van de opdracht.
4.2 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Made by Rutger, dat al het door opdrachtgever verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Made by Rutger te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

5 Inschakelen van derden
5.1 Opdrachten aan derden worden, tenzij anders overeengekomen, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Made by Rutger, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
5.2 in het geval dat Made by Rutger als gemachtigde persoon optreed wordt dit verrekend op de eindfactuur van Made by Rutger. In dit geval kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.
5.3 Een begroting voor kosten van derden zijn een indicatie. Desgewenst kan Made by Rutger namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
6.1 Tenzij anders overeengekomen, blijven de door Made by Rutger tot stand gebrachte ontwerpen, illustraties, ontwerpschetsen en andere materialen en/of (elektronische) bestanden, eigendom van Made by Rutger, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.2 Alle door Made by Rutger ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Made by Rutger voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de de opdrachtgever.
6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Made by Rutger te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
6.4 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Made by Rutger jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

7 Gebruik en licentie
7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen, verkrijgt deze een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Made by Rutger bekend te zijn gemaakt.
7.2 De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Made by Rutger niet her recht om een voorlopig of definitief ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan overeengekomen. Hieronder vallen ook wijzigingen, verminkingen en/of aantasting en gebruik van ontwerp en digitale bestanden. Wanneer dit toch gebeurd, heeft Made by Rutger een vergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk geleden schade.
7.3 Wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, of wanneer de opdracht om wat voor reden dan ook komt te vervallen, zullen alle licenties komen te vervallen, en is de opdrachtgever niet meer gerechtigd om de ontwerpen en bestanden door Made by Rutger verstrekt te gebruiken.
7.4 Made by Rutger heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

8 Honorarium en bijkomende kosten
8.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Made by Rutger voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
8.2 Indien Made by Rutger door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Made by Rutger gehanteerde honorariumtarieven.

9 Betaling
9.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Made by Rutger nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim. Alle door Made by Rutger gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daar onder vallen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
9.2 Made by Rutger heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever verricht de aan de Made by Rutger verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Made by Rutger heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

10 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
10.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij/zij, een schadevergoeding te betalen die tenminste het honorarium en de gemaakte kosten dekt.
10.3 Zowel Made by Rutger als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Made by Rutger het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
10.4 Wanneer de werkzaamheden van Made by Rutger bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

11 Garanties en vrijwaringen
11.1 Made by Rutger garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
11.2 Indien er gebruik is gemaakt van stockfoto sites voor het plaatsen van foto’s, illustraties of ander beeldmateriaal in het ontwerp, garandeert Made by Rutger dat de rechten voor het gebruik van de afbeeldingen aansluiten op de overeengekomen opdracht. De kosten voor het gebruik hiervan zullen terug te vinden zijn op de factuur en zullen alleen gemaakt worden in overleg met de opdrachtgever.

12 Aansprakelijkheid
12.1 Made by Rutger is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. (Zie artikel 3 en 6)
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.5 goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proefdruk achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
12.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Made by Rutger aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Made by Rutger voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
12.4 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Made by Rutger niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

13 Slotbepalingen
13.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.